രാജ്യസഭ എന്ന അനുന്ധം അനിവാര്യമാണോ?

രാജ്യസഭ എന്ന അനുന്ധം അനിവാര്യമാണോ?