ഇളംകാറ്റ് വിതച്ചു കൊടുംകാറ്റു കൊയ്യരുത്

ഇളംകാറ്റ് വിതച്ചു കൊടുംകാറ്റു കൊയ്യരുത്