സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും നിന്റെ

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും നിന്റെ