ജര്‍മ്മനിയില്‍ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു

ജര്‍മ്മനിയില്‍ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു