ഒരു ആർച്ച്ബിഷപ്പിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്

ഒരു ആർച്ച്ബിഷപ്പിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്