ആലുവാപുഴ പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു

ആലുവാപുഴ പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു